pmkvy

PMKVY Centers 2017

 1. Mohali, Punjab
 2. Sanganer, Rajasthan
 3. Una, Himachal Pradesh
 4. Jaipur, Rajasthan

Upcoming PMKVY Centers

 1. Rajasthan
 2. Punjab
 3. Haryana
 4. Himachal Pradesh
 5. Utttar Pradesh
 6. New Delhi
 7. Madhya Pradesh

 

ddu

DDU-GKY Centers 2017

 1. Anantpur, Andhra Pradesh
 2. Kadappa, Andhra Pradesh

 

Upcoming DDU-GKY Centers

 1. Rajasthan
 2. Haryana
 3. Chattisgarh
 4. Himachal Pradesh
 5. Jharkhand
 6. Jammu & Kashmir
 7. West Bengal